Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Grundlag / Børn og ungepolitik 2015

Børn og ungepolitik 2015

 

Randers Kommunes værdier på børne og ungeområdet er barnet i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed. Børn og ungepolitikken er den sektorpolitik der folder værdierne ud og fastsætter mål og indsatser.

Hensigten med politikken er at sikre kvalitet og kontinuitet i indsatser og pædagogisk arbejde. Politikken er bygget op om ti temaer, hvoraf især tre temaer er i relation til det brede bæredygtighedsbegreb.

 • Børn og unge indtager aktivt Randers kommunes natur
 • Børn og unge deltager aktivt i beslutninger og valg i hverdagen
 • Børn og Unge udfordres og udvikler deres potentialer – og bliver fremtidsparate

For hvert af temaerne er der fastsat mål. Her fremhæves følgende mål med relation til uddannelse for bæredygtig udvikling:

Børn og unge indtager aktivt Randers kommunes natur

 • Professionelle i dagtilbud og skoler bruger uderum som læringsrum, der giver børn og unge mange muligheder for at arbejde undersøgende og eksperimenterende og giver dem kendskab til natur og naturfænomener.
 • Børn og unge udvikler en bevidst holdning til miljø og bæredygtighed, blandt andet ved at de professionelle optræder som rollemodeller.

Børn og unge deltager aktivt i beslutninger og valg i hverdagen

 • Børn og unge i Randers Kommune skal have muligheder for at have indflydelse på deres eget og fællesskabets liv.
 • Børn og unge oplever, at de professionelle omkring dem er reelt interesserede i at lytte til deres synspunkter, og når det er muligt at inddrage dem i beslutninger og valg.
 • Børn og unge skal gøre sig erfaringer med de to sider i et demokrati – ret til at deltage og ansvar og pligt over for fællesskabet. Disse erfaringer kan blandt andet udvikles i forbindelse med elevrådsarbejde.

Børn og Unge udfordres og udvikler deres potentialer – og bliver fremtidsparate

 • Børn og unge bliver klædt på til at arbejde med et inkluderende og globalt tankesæt, hvor der er plads til forskellige kulturer, værdier og handlemåder.
 • Børn og unge inspireres til at orientere sig mod den omgivende verden; naturen, kulturinstitutioner og erhvervsliv både lokalt og globalt. Børn og unge introduceres til iværksætteri.
 • Professionelle og forældre er opmærksomme på at understøtte børn og unges robusthed, så de bliver i stand til bedre at mestre og tage ansvar for eget liv. Desuden er målet at understøtte børn og unges dannelse, så de bliver aktive og livsduelige medborgere, der bidrager til udviklingen af samfundet og kan agere i en globaliseret verden.
 • At børn og unge dyrker, bruger og stimuleres til aktiv deltagelse i fællesskabet med det formål at skabe tryghed for alle børn og unge.

Bæredygtighed i bredeste forstand
Bæredygtig udvikling er et ideal og mål for fremtiden, som handler om at sikre opfyldelsen af menneskets basale behov på tværs af befolkninger og generationer. Vi må sørge for, at naturgrundlaget ikke ødelægges, samtidig med at vi forsøger at fremme livskvaliteten for alle.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk