Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Grundlag / Andre lokale politikker og strategier

Andre lokale politikker og strategier

 

I Randers Kommunes Planstrategi, afsnit om Agenda 21, beskrives kommunens overordnede bæredygtighedsmål. Også i andre af kommunens øvrige politikker og strategier indgår der elementer der vedrører mål om bæredygtighed i sin bredeste betydning om at skabe engagement og deltagelse i samfundet med afsæt i fælles værdier. Her er nogle uddrag:

Klima, natur og miljøpolitik

”Randers Kommune er kendt for sin offensive natur- og miljøprofil. Det betyder, at vi kan se den næste generation i øjnene”.

”Vi skal i de kommende år i endnu højere grad inddrage vores borgere aktivt i udviklingen af både land og by i Randers Kommune”.

”Som kommune skal vi agere som facilitator, der bringer de rette aktører sammen for at fremme samfundsøkonomiske og miljø- og klimavenlige løsninger”.

Dygtige sammen – handleplan for læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen

”Et godt samarbejde mellem for­ældrene og skolen. Forældrene har stort medansvar for elever­nes læring, trivsel og adfærd. Derfor skal forældrene bringes i spil i skolen, og dialogen mel­lem skole og forældre skal være præget af åbenhed, tillid, inddragelse og medansvar.

Elevinddragelse. Denne sikrer eleverne indflydelse gennem eksempelvis elevråd og ved aktivt at medinddrage eleverne i egne læreprocesser”.

Folkeoplysningspolitik

Formålet med folkeoplysningen er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

For at styrke fællesskabet i foreningerne ønsker vi, at det sociale aspekt skal være en væsentlig del af det at være aktiv.

Vi ønsker at gøre en særlig indsats for at fastholde og tiltrække børn og unge for at minimere frafaldet blandt de 13-18-årige.

Fritids- og idrætspolitik 2015

Sammen med vores øvrige politikområder vil fritids- og idrætspolitikken bidrage til, at den enkelte borger har mulighed for et indholdsrigt liv med variation, oplevelser og selvvalgte udfordringer. Idræt, spejder, aftenskole, naturaktiviteter - der skal være plads til forskellighed.

Vi vil derudover fremme etablering af alsidige aktiviteter og vi vil udnytte naturen og det offentlige rum til aktivitet.

Vi vil fortsætte samarbejdet i forskellige partnerskaber om naturen som aktivitetssted. Samarbejdet mellem Randers Kommune, Naturstyrelsen Kronjylland, Randers Produktionshøjskole og Bysekretariatet er et eksempel på, at vi med en fælles indsats øger værdien og skaber varierede muligheder for at anvende naturen til aktivitet.

Udbrede kendskabet til vor natur især omkring Gudenåen.

Sundhedspolitik

Velvære og trivsel skal være et grundlag for alle børn og unge i Randers Kommune og skal prioriteres højt. Vi skal være med til at skabe robuste børn og unge, som kan håndtere deres eget liv.

Alle borgere skal have mulighed for rådgivning og støtte til at leve et sundt og godt liv. Vi skal sikre, at flest muligt har et liv med høj livskvalitet, også på trods af sygdom.

En forudsætning for, at sundhedspolitikken kan implementeres, er samtidig, at der i de kommunale forvaltninger tænkes på tværs i forhold til sundhed, og at det tværfaglige samarbejde omkring sundhed prioriteres både blandt ledere og medarbejdere, med henblik på at frembringe helhedsorienterede indsatser for borgerne.

Politik for aktivt medborgerskab

”Innovation og aktivt medborgerskab skal tænkes ind i aktiviteter på tværs af sektorer og alder, så vi sammen kan udnytte hele Randers Kommunes idérigdom. Aktivt medborgerskab skal tænkes ind allerede blandt børnene i børnehaven, og randrusianerne skal have mulighed for at engagere sig i deres omverden helt fra starten af”.

”Få det (aktive medborgerskab) aktivt ind i skolerne, så tanken kommer tidligt ind i børnenes tankegang naturligt”.

”Den aktive medborger kan være med til at udvikle opgaverne og skabe mere bæredygtige løsninger ved at få indflydelse på opgaveløsningen”.

”Forskellighed er en styrke, og der er brug for, at de aktive medborgere er med til at tænke i (R)anderledes baner og udfordrer kommunen med deres perspektiver og idéer. De aktive medborgere kan bidrage med noget særligt, som kommunen ikke kan skabe alene”.

Skoleudviklingsplan (opfølgning 2016)

I skoleudviklingsplanen sættes der fokus på skolernes fysiske rammer, muligheder for at opkvalificere skolernes fysiske rammer, klimaskærme, tekniske installationer, energibesparelser og optimeret bygningsdrift. Opkvalificering af udearealerne ved skolerne er et væsentligt punkt i skoleudviklingsplanen. For at højne kvaliteten af skolernes udearealer og give inspiration til udvikling heraf, anbefales i samarbejde med repræsentanter fra skolebestyrelse, skoleledelse, medarbejdere og elever udarbejdet udviklingsplaner for udearealerne på en række af kommunens skoler.

Strategi for friluftsliv (er på vej)

Randers Kommune er på vej med en strategi for friluftslivet. Det bliver en bred strategi om det frie liv i den frie luft med plads til mange aktiviteter, hvor fællesnævneren er glæde, rekreation, fællesskab, bevægelse, sundhed og læring under åben himmel, i naturen og de grønne områder. Strategien bliver færdig i foråret 2017. 

I alt har mere end 100 borgere og foreninger, som har friluftslivet på sinde, deltaget i temaaftener på Randers Naturcenter og givet input til det videre arbejde med strategien. Børn og unge vil ligeledes blive spurgt og inddraget i processen.

Strategiens mål og handlinger er baseret på samarbejde. Formulering af strategiens indsatsområder laves på grundlag af eksisterende visioner og politikker i kommunen, samt de input som borgere og foreninger kommer med i løbet af processen.

https://natur.randers.dk/strategi-for-friluftsliv/

 

 

 

 

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk