Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Aktiviteter / Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse


Science Camp Randers

Science Camp Randers er et lokalt tiltag, som har til hensigt at støtte talent og motivation blandt børn og unge indenfor det naturvidenskabelige felt.  Tiltaget foregår på tværs af private og kommunale aktører på grundskole, ungdomsskole, gymnasie og forvaltningsniveau og Randers Ungdomsskole som koordinator. Der arbejdes blandt andet med temaer indenfor det bæredygtige felt. Science for 7. – 8. og 9. klasse er i Ungdomsskoleregi med undervisere fra Ungdomsskolen. Børn og Skole har i 2016 også tilbudt et forløb for 4. – 6. klasse. I foråret 2017 afprøves tiltaget endvidere i indskolingen sammen med de ældste børnehavebørn.

Skole – virksomhedssamarbejde

Randers Kommune har i samarbejde mellem ungdomsuddannelserne, de kommunale udskolingsskoler, UU og ErhvervRanders udarbejdet en masterplan for faget ”Uddannelse og job”. Formålet er at styrke alle udskolingselevers valg- og karrierelæringskompetencer. Eleverne skal have indblik i en bred vifte af fagområder og se muligheder for jobs og uddannelser, der understøtter både deres interesser og samfundets behov. Masterplanen skal medvirke til at nå de politiske målsætninger om at hæve det generelle uddannelses-niveau, sikre opnåelse af 95%-målsætningen, samt målsætningen om, at 25% vælger en erhvervsuddannelse i 2020.  

Indenfor rammerne af Uddannelse og job, understøttende undervisning og/eller åben skole gennemføres en række pilotprojekter i udskolingen i skoleåret 2016/17. Endvidere skal der arbejdes med forældre og læreres kendskab til hele viften af ungdomsuddannelser/ fagområder. Erfaringerne fra pilotprojekterne skal danne grundlag for en endelig masterplan, der skal gælde for alle udskolingsskoler fra skoleåret 2017/18.

MILIFE

MILIFE er et omfattende uddannelses- og dannelseskoncept, der lærer unge at beherske personlige og sociale kompetencer, som er afgørende for at være et velfungerende menneske og for bedre at kunne nå personlige mål og bedre uddannelsesmæssige resultater. Formålet med MILIFE er at gøre evidensbaseret læring i personlige og sociale kompetencer til en integreret del af uddannelsestilbuddet. MILIFE er indeholder 5 kompetencefelter, som hver især er inddelt i 6 underkompetencefelter – ”Kend dig selv”, ”Dig og andre”, ”Dig og din udvikling”, ”Dig og dine mål” og ”Dig og jobbet”. MILIFE er et struktureret læringsforløb, hvor alle kompetencefelterne er læringsmålsbeskrevet, som skaber et læringsmiljø, der støtter de unge i at nå læringsmålene.

Materialet MILIFE: http://mi-life.dk/milife-materialer/

Demokrati – Ungeambassadørerne

Udgangspunktet og omdrejningspunktet for hele Randers Ungdomsskole er de unge. De unges demokratiske udvikling støttes gennem arbejdet med normer, værdier og holdninger og skal sikre dem reel indflydelse og medbestemmelse. 

Unge ambassadørerne består af unge fra Klubråd (13-18 år) og Ungerådet (15-18 år). Ungeambassadørerne ses som en bæredygtig sammenhængskraft i Randers Ungdomsskole med fokus på en gradueret udvikling fra voksenstyret, motiverende ungeinvolvering til selvledende ungeinvolvering og som en platform for talentudvikling, medarbejder rekruttering og udvikling af Randers Ungdomsskole.

Mini Projektleder Uddannelsen – MPU i Ungdomsskoleregi

Uddannelsesforløbet MPU kvalificerer elever i udskolingen til at blive projektmagere – både til gavn og glæde for deres skolegang og fritidsliv. Formålet med MPU er igennem 3 projektperioder at eleverne gradvist tilegner sig viden, redskaber, erfaringer, oplevelser og hjælp til selvhjælp, hvad angår det at starte, afvikle og afslutte et projekt. Metodetilgangen er inspireret af ”Design Thinking” og er bygget op om 3 centrale elementer – inspiration, idédannelse og implementering suppleret med 4 gennemgående temaer i projektarbejdet – idéudvikling, projektforståelse, gruppesamarbejde og afslutning. Eleverne arbejder med 3 forskellige projekter i læringsforløbet.

Grejbank

Grejbanken under Randers Ungdomsskole har udarbejdet aktiviteter, som kan benyttes af alle institutioner, skoler, og foreninger.

Det er samarbejdsøvelser, individuelle øvelser, gruppeøvelser, indeaktiviteter og udeaktiviteter og alle kan hentes på Ungdomsskolens hjemmeside og frit kopieres.

http://grejbanken.randers.dk/laeringskort-ungdomsskolen/  

Grejbanken er et tilbud til skoler og foreninger der vil lave aktiviteter i naturen. I Grejbanken kan man få hjælp til gode ideer og til det materiale, der skal bruges. Har også instruktører som kan tilkøbes hvis det ønskes.

Materiale til øvelserne kan lejes i vores Grejbank, http://grejbanken.randers.dk/

Friluftsliv

Randers Ungdomsskole udbyder mange friluftsaktiviteter. De unge lærer at færdes i overensstemmelse med naturen, om god adfærd i naturen og om at planlægge ture sammen. Det giver de unge en masse gode naturoplevelser sammen, hvor de oplever fortrolighed og nydelse af at være i naturen. Deres selvværd stiger, når de oplever de selv kan planlægge og klare ”naturens vilde udfordringer” og konstatere at deres sociale netværk er blevet styrket i sammenholdet om opgaven.

Grejbanken har materialer som kan lejes til naturoplevelser for skolerne og foreninger. Der kan nævnes kano, kajak, udstyr til ture i naturen, forslag til aktiviteter f.eks. temadage, idrætsdage og lejrskoler.

Projekthuset Kaosambassaden

På Kaosambassaden har unge mulighed for at få sparring og hjælp til kreative projekter. De unge arbejder med deres kundskaber indenfor musiske og visuelle medier og få særlig indsigt i kreative processer. På Kaosambassaden tilrettelægges kreative processer altid med udgangspunkt i de unges egne forudsætninger og kendskab til mediet. Kaosambassaden tilbyder gratis udlån af udstyr og lokaler til de unge, der ønsker at arbejde seriøst med digitale medier. Vi har undervisere med erfaring indenfor videoproduktion, fotografi, musikproduktion og grafik, som står klar til at hjælpe med projekter. Kaosambassaden udvikler initiativer, hvor unge udfordres og fastholdes i processer, der skal skabe relationer og integration mellem unge med fokus på de unges ejerskab og ungdomskultur.

 

Energi på tværs

Projekt ”Energi På Tværs” har til formål er at ruste nuværende og kommende elever på de bygge- og installationsfaglige grunduddannelser til at agere på markedet for energieffektiviseringer. Tradium har derfor udviklet et 37 timers uddannelsesmodul, som går på tværs af de traditionelle faggrænser. Projektet er bygget op omkring et ca. 5 m2 stort hus, der er udført, så eleverne kan arbejde videre med. Det er planen, at eleverne undervejs i projektet vil opleve projektet som en renoveringsopgave - men også som delvis ny byggeri. Bæredygtighed er et meget vigtig element for eleverne at medtænke.

http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/79219-succes-for-energi-pa-tvaers

Partnerskab ”Energi study house” sammen med Randers arkitekten

I dette projekt havde Tradiums elever på uddannelserne indenfor byggeriet mulighed for at følge tilblivelsen at et moderne energirigtigt hus på nærmeste hold. Elever og lærer havde mulighed for at besøge byggepladsen, ligesom de har haft mulighed for at følge med i valg af materialer samt se tegningerne over huset. Forløbet gik fra støbningen af fundamentet til huset stod færdigt, og efterfølgende opsamling af data til at efterprøve specifikationerne på huset.

Energy Study House #6 

Genbrug af mursten og sortering af byggeaffald

Hos murerne genbruges murstenene fra undervisningen på Tradium. Efter projekterne er færdige og bedømt, nedbrydes projekterne og murstenene rengøres og stables af eleverne. Hvis det er projekter, der kun forløber over et par dage, så kan mørtlen også genbruges. Typisk kan murstenene genbruges 3-4 gange alt afhængigt af, hvad de bliver brugt til. Denne proces sparer på materialebudgettet og samtidig mindsker det byggeaffaldet. Eleverne lærer at sortere byggeaffald ud fra tre gode grunde:

  1. Sorteret affald er billigere at komme af med i forhold til en container med blandet affald
  2. Sorteret affald kan i stor udstrækning genanvendes og udnyttes
  3. Miljøfarligt affald bliver afleveret og behandlet på korrekt vis uden skade på natur og miljø

 

”Fej for egen dør” – affaldssortering i de kommunale institutioner

Randers Kommune ønsker at feje for egen dør og gå foran med optimal affaldssortering i egne institutioner. Kommunens affaldskontor er derfor i løbende kontakt med alle kommunale skoler og daginstitutioner for at hjælpe dem med at få styr på deres affaldshåndtering.

Affaldskontoret fungerer som initiativtager og som sparringpartner, der vejleder og udarbejder informationsmateriale og kommer med input til implementering. Selve implementeringen står den enkelte institution for. Målet er at opnå den bedst mulige affaldssortering i institutionerne, hvor børnene lærer at tage (med)ansvar og skabe sig nogle gode affaldsvaner. Børnene lærer, at affald skal håndteres forskelligt, og at det skal behandles med omtanke, fordi det faktisk er en vigtig ressource.

Affaldssortering på Munkholmskolen. Her sorteres i emballage (af plast, glas og metal), papir, organisk affald og restaffald. Billede fra temauge om affald og genbrug på Fårup skole. Her har udskolingselever bl.a. arbejdet med Upcycling. 


Skolerne og daginstitutionerne opfordres til at tænke ”affald” ind i undervisningen, i de pædagogiske læringsplaner og i den daglige adfærd, herunder tilbydes skoler og daginstitutioner at benytte sig af det gratis skoletjeneste tilbud, ”Affaldsskolen”.

Vil du vide mere om ”Fej for egen dør”, så læs mere her: http://affald.randers.dk/kommunale-enheder

Ungerådet i Randers Kommune

Randers byråd har taget initiativ til at samle et Ungeråd bestående af ca. 20 unge borgere mellem 15-25 år.
Formålet med oprettelsen af Ungerådet er at sikre en større inddragelse af unge i Randers kommune og samtidig skabe et større engagement om at skabe et godt og attraktivt ungemiljø i kommunen.

Ungerådet bestemmer selv hvilke emner de skal beskæftige sig med, men rådet har indtil dags dato bl.a. arbejdet for

  • at gøre Randers-Ugen mere attraktiv for unge, og har
  • deltaget i den igangsatte brandingproces af Randers

De unge kommer tæt på demokratiet og bliver beviste om, at de har en vigtig rolle som borger i Randers Kommune og at de kan være med til at gøre en forskel. De bliver handlingskompetente unge, som lærer at tage stilling.Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk