Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Aktiviteter / Grundskole

Grundskole


Byg et hus

Byg et Hus er et grundskoleprojekt, hvis overordnede emne er byggeri. Forløbet strækker sig over 3. - 6. klassetrin med én hel undervisningsdag på Tradium på hvert af klassetrinene. På Tradium bygger eleverne gruppevis et familiehus i størrelsesforholdet 1:20 under ledelse af erhvervsskolens undervisere. I løbet af de fire år bliver eleverne præsenteret for byggeriets mange forskellige faser og afprøver forskellige håndværksmetoder i tømrer-, maler-, murer- og elektrikerfagene.

Naturfagsmaraton

Mange skoler i Randers har gennem de sidste 8 år deltaget i Naturfagsmaraton med deres 5. – 6. klasser. Der er gratis undervisningsmateriale til over 20 lektioner, som afsluttes med en festlig konkurrence. Opgaverne giver eleverne mulighed for at være opfindsomme. De bruger deres eksisterende faglige viden foruden deres evner til at samarbejde og opsøge ny viden. De arbejder med den naturfaglige arbejdsmetode og mange af opgaverne har en bæredygtighedsperspektiv også i deres løsninger. Det hele afsluttes med en konkurrence dag, hvor de deltagende klasser fra kommunen mødes og dyster.

Konkurrence dagene foregår i februar eller marts i Randers.

”Fej for egen dør” – affaldssortering i de kommunale institutioner

Randers Kommune ønsker at feje for egen dør og gå foran med optimal affaldssortering i egne institutioner. Kommunens affaldskontor er derfor i løbende kontakt med alle kommunale skoler og daginstitutioner for at hjælpe dem med at få styr på deres affaldshåndtering.

Affaldskontoret fungerer som initiativtager og som sparringpartner, der vejleder og udarbejder informationsmateriale og kommer med input til implementering. Selve implementeringen står den enkelte institution for. Målet er at opnå den bedst mulige affaldssortering i institutionerne, hvor børnene lærer at tage (med)ansvar og skabe sig nogle gode affaldsvaner. Børnene lærer, at affald skal håndteres forskelligt, og at det skal behandles med omtanke, fordi det faktisk er en vigtig ressource. 

Affaldssortering på Munkholmskolen. Her sorteres i emballage (af plast, glas og metal), papir, organisk affald og restaffald.

Billede fra temauge om affald og genbrug på Fårup skole. Her har udskolingselever bl.a. arbejdet med Upcycling.

Vil du vide mere om ”Fej for egen dør”, så læs mere her: http://affald.randers.dk/kommunale-enheder 

Skolerne og daginstitutionerne opfordres til at tænke ”affald” ind i undervisningen, i de pædagogiske læringsplaner og i den daglige adfærd, herunder tilbydes skoler og daginstitutioner at benytte sig af det gratis skoletjeneste tilbud, ”Affaldsskolen”.

Op på cyklen i Randers – Vi er cykelkommune.

I kommunen har vi altid gang i mange cykelaktiviteter. På hjemmesiden www.randerscykelby.dk er der aktuelle informationer om aktiviteter for børn og voksne.

Hvert år findes der flere aktiviteter og cykelkampagner målrettet skolerne i kommunen, fx

 • Børn på vej – om sikker skolevej
 • ABC (Alle Børn Cykler) med gode præmier
 • ”Vi cykler til skole”
 • ”Hverdagscykling i oplandsbyer”
 • Fjordløbet
 • Skolernes Gudenåløb

Flere af kommunens skoler er aktive med cykelprojekter. Se et par eksempler her:

Assentoftskolen 1 og Assentoftskolen 2.  

Langå Skole 1 og Langå Skole 2 

Hop op på cyklen. Kontakt Randers Cykelby: cykelby@randers.dk 

Bæredygtighed – Vestervangsskolen

Bæredygtig udvikling er implementeret i den almene naturvidenskabelige undervisning på Vestervangsskolen. I indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen arbejdes der progressivt med emnerne naturressourcer, levevilkår, miljø og energi. Dette kombineres med en undersøgelsesbaseret undervisning hvor skolen vægter at inddrage lokalsamfundet. I denne forbindelse vægtes fag dage, hvor eleverne f.eks. besøger konventionelle landbrug, Verdo, rensningsanlægget, batterifabrikken og affaldscentralen.

Vi vægter som skole en undervisning, der tager afsæt i elevernes hverdag. Hermed opnår eleverne kompetencer der gør dem i stand til at træffe bæredygtige valg på et oplyst grundlag.

Bæredygtighed – Fårup Skole

Hele skolen deltager i et affaldssorterings projekt under Randers Kommune. Alle klasser på hele skolen har deltaget i et ”Skralde-tema-uge”, hvor der blev sat fokus på affald, genbrug og bæredygtighed.

Herefter blev alle klasser udstyret med affaldsspande, hvor det daglige affald sorteres.

På mellemtrinnet arbejdes med bæredygtighed i forskellige fag.

Eksempler:

Madkundskab:

Her satses på sæsonvarer og der bliver diskuteret fordele og ulemper ved udenlandske og danske økologiske varer, transport af dagligvarer i forhold til at købe lokalt og i det hele taget den sunde livsstil.

Håndværk og design:

Et emne, der tages op hvert år, er genbrug og upcycling. Her arbejder eleverne med at gentænke tingenes funktioner og anvende kendte hverdags ting på nye måder.

Natur/teknologi:

Sund livsstil er et emne, der arbejdes med på 6. klassetrin. Her kommer eleverne hele vejen rundt om krop, motion, livsstil, mad og miljø.

I overbygningen arbejder eleverne deres fællesfaglige naturfagsprojekter, hvor bæredygtighed indgår i minimum et emne på hvert klassetrin.

7. klasse:

Her arbejder eleverne med et fællesfagligt fokusområde med overskriften ”Vand”.

8. klasse:

Her arbejder eleverne med et fællesfagligt fokusområde med overskriften ”Kulstofkredsløbet”.

9. klasse:

Her arbejder eleverne med et fællesfagligt fokusområde med overskriften ”Bæredygtig produktion”.

Bæredygtighed – Randers Realskole

Randers Realskole har fast fokus på bæredygtighed.

Arbejdet med bæredygtighed har mange forskellige "forklædninger". I 0.-3. klasse har skolen en læseplan som eleverne følger igennem 4 år. I Natur/teknologi undervisningen i mellemtrinnet er der fokus sammenhæng mellem ressourcer - forbrug - og genbrug. Emner som, varme/kulde i rum - isolering - udluftning - Danfoss-termostaten i radiator, strømforbrug i hjemmet ”strøm-banditter”, vandforbrug i hjemmet ”vand-banditter”. Apparater skilles ad, undersøges, sorteres og forklares. Andre emner som ”sund livsstil” -  mad kalorier (de gode - de tomme) og motion tages også op.

I overbygningen arbejdes der videre med emnerne, hvor de indgår efter (fælles mål) / læseplanerne på et højere niveau og med progression.

Med dette lange seje træk har eleverne opnået et godt grundlag for indsigt i klodens ressourcer, forbrug og overforbrug og samtidig opnået en oplyst tilgang og indstilling til de grundlæggende begrænsninger, muligheder og valg i livet vi har, i Danmark og ude i den store verden.

Science Camp Randers

Science Camp Randers er et lokalt tiltag, som har til hensigt at støtte talent og motivation blandt børn og unge indenfor det naturvidenskabelige felt.  Tiltaget foregår på tværs af private og kommunale aktører på grundskole, ungdomsskole, gymnasie og forvaltningsniveau og Randers Ungdomsskole som koordinator. Der arbejdes blandt andet med temaer indenfor det bæredygtige felt. Science for 7. – 8. og 9. klasse er i Ungdomsskoleregi med undervisere fra Ungdomsskolen. Børn og Skole har i 2016 også tilbudt et forløb for 4. – 6. klasse. I foråret 2017 afprøves tiltaget endvidere i indskolingen sammen med de ældste børnehavebørn.

Naturparkguider Randers Fjord

Bjerregrav Skole, Munkholmskole og Østervangsskolen er med i Projekt Pilot Naturpark Randers Fjord sammen med Friluftsrådet. Formålet med projektet er at bringe naturparker og skoler tættere sammen. Naturparken bruges som eksempel på hvordan eleverne kan gøre en indsats for at styrke naturen og lokalbefolkningens tilknytning til naturparken. Eleverne skal lave et undervisningsforløb. Temaerne tager udgangspunkt i naturen og lokalbefolkningens tilknytning til Pilot Naturpark Randers fjord. Undervisningsforløbet er bygget op over programmet Grønt Flag Grøn Skole, hvor eleverne skal: 1.udføre undersøgelser, 2.ud af klasseværelset, 3.gøre noget, 4.informere og involvere. De tre skoler får det Grønne Flag efter projektet, som er meningen skal bredes ud i alle Naturparker. Læs mere her.

MILIFE

MILIFE er et omfattende uddannelses- og dannelseskoncept, der lærer unge at beherske personlige og sociale kompetencer, som er afgørende for at være et velfungerende menneske og for bedre at kunne nå personlige mål og bedre uddannelsesmæssige resultater. Formålet med MILIFE er at gøre evidensbaseret læring i personlige og sociale kompetencer til en integreret del af uddannelsestilbuddet. MILIFE er indeholder 5 kompetencefelter, som hver især er inddelt i 6 underkompetencefelter – ”Kend dig selv”, ”Dig og andre”, ”Dig og din udvikling”, ”Dig og dine mål” og ”Dig og jobbet”. MILIFE er et struktureret læringsforløb, hvor alle kompetencefelterne er læringsmålsbeskrevet, som skaber et læringsmiljø, der støtter de unge i at nå læringsmålene.

Materialet MILIFE: http://mi-life.dk/milife-materialer/

Mini Projektleder Uddannelsen – MPU i Ungdomsskoleregi

Uddannelsesforløbet MPU kvalificerer elever i udskolingen til at blive projektmagere – både til gavn og glæde for deres skolegang og fritidsliv. Formålet med MPU er igennem 3 projektperioder at eleverne gradvist tilegner sig viden, redskaber, erfaringer, oplevelser og hjælp til selvhjælp, hvad angår det at starte, afvikle og afslutte et projekt. Metodetilgangen er inspireret af ”Design Thinking” og er bygget op om 3 centrale elementer – inspiration, idédannelse og implementering suppleret med 4 gennemgående temaer i projektarbejdet – idéudvikling, projektforståelse, gruppesamarbejde og afslutning. Eleverne arbejder med 3 forskellige projekter i læringsforløbet.

Grejbank

Grejbanken under Randers Ungdomsskole har udarbejdet aktiviteter, som kan benyttes af alle institutioner, skoler, og foreninger.

Det er samarbejdsøvelser, individuelle øvelser, gruppeøvelser, inde-aktiviteter og udeaktiviteter og alle kan hentes på Ungdomsskolens hjemmeside og frit kopieres.

Læringskort: http://grejbanken.randers.dk/laeringskort-ungdomsskolen/ 

Grejbanken er et tilbud til skoler og foreninger der vil lave aktiviteter i naturen. I Grejbanken kan man få hjælp til gode ideer og til det materiale, der skal bruges. Har også instruktører som kan tilkøbes, hvis det ønskes.

Materiale til øvelserne kan lejes i vores Grejbank: http://grejbanken.randers.dk/

Friluftsliv

Randers Ungdomsskole udbyder mange friluftsaktiviteter. De unge lærer at færdes i overensstemmelse med naturen, om god adfærd i naturen og om at planlægge ture sammen. Det giver de unge en masse gode naturoplevelser sammen, hvor de oplever fortrolighed og nydelse af at være i naturen. Deres selvværd stiger, når de oplever de selv kan planlægge og klare ”naturens vilde udfordringer” og konstatere at deres sociale netværk er blevet styrket i sammenholdet om opgaven.

Grejbanken har materialer som kan lejes til naturoplevelser for skolerne og foreninger. Der kan nævnes kano, kajak, udstyr til ture i naturen, forslag til aktiviteter f.eks. temadage, idrætsdage og lejrskoler.

QUEST- Netværk

QUEST-netværket er en afleder af et fireårigt udviklingsprojekt, rettet mod kompetenceudvikling af lærere i folkeskolens naturfag, der blev afsluttet i 2015. Randers Kommune har deltaget sammen med 4 andre kommuner i projektet.  Formålet med QUEST-projektet har været at fremme læringen hos elever i grundskolens naturvidenskabelige fag. For at nå dette mål har der i projektet være fokus på at udvikle, implementere, evaluere og udbrede en model for efteruddannelse, som sætter grundskoler i stand til at opretholde en løbende, professionel forbedring af deres science-undervisning. Det banebrydende i QUEST har været, at kompetenceudviklingen er baseret på skolernes fagteams. Lærere fra Bjerregrav Skole, Fårup Skole, Hornbæk Skole, Langå Skole, Rismølleskolen, Søndermarkskolen, Vestervangsskolen og Østervangsskolen, der har deltaget i projektet, har fået inspiration fra særligt tilrettelagte kurser og fra drøftelser om undervisning i naturfag i netværk på tværs af skoler.

Randers Kommune har valgt at fortsætte efter projektperioden og der er åbnet for at flere skoler kan deltage. På nuværende tidspunkt deltager 8 skoler i QUEST-Netværket, de mødes 4 gange i skoleåret, 2 hele dage og 2 halve dage og arbejder hjemme på skolen mellem møderne i deres fagteam efter Q-modellen.

Projekthuset Kaosambassaden

På Kaosambassaden har elever fra 7. klasse mulighed for at få sparring og hjælp til kreative projekter. Eleverne kan arbejde med deres kundskaber indenfor musiske og visuelle medier og få særlig indsigt i kreative processer. På Kaosambassaden tilrettelægges kreative processer altid med udgangspunkt i elevens egne forudsætninger og kendskab til mediet Kaosambassaden tilbyder gratis udlån af udstyr og lokaler til elever, der ønsker at arbejde seriøst med digitale medier. Kaosambassaden har undervisere med erfaring indenfor videoproduktion, fotografi, musikproduktion og grafik, som står klar til at hjælpe med projekter. Kaosambassaden udvikler initiativer, hvor eleverne udfordres og fastholdes i processer, der skal skabe relationer og integration mellem unge med fokus på de unges ejerskab og ungdomskultur.

Demokrati – Ungeambassadørerne

Udgangspunktet og omdrejningspunktet for hele Randers Ungdomsskole er de unge. De unges demokratiske udvikling støttes gennem arbejdet med normer, værdier og holdninger og skal sikre dem reel indflydelse og medbestemmelse. 

Unge ambassadørerne består af unge fra Klubråd (13-18 år) og Ungerådet (15-18 år). Ungeambassadørerne ses som en bæredygtig sammenhængskraft i Randers Ungdomsskole med fokus på en gradueret udvikling fra voksenstyret, motiverende ungeinvolvering til selvledende ungeinvolvering og som en platform for talentudvikling, medarbejder rekruttering og udvikling af Randers Ungdomsskole.

Kultur på tur

Kultur på tur er et samarbejdsprojekt mellem børnehavebørn/folkeskoleelever og en professionel kunstner. Projektet er et forprojekt til Spektakel Festival i 2017 og involverer Kunstmuseet, Kammerorkesteret, ReMida, Musikskolen, Biblioteket, Værket/Turbinen og Egnsteatret, som sammen skoler og institutioner arrangerer ”Kultur på tur”. Børnene møder musik, litteratur, billedkunst, design og drama i kreative rammer. Med ’Kultur på tur” får klasserne mulighed for at videreudvikle disse kreative kompetencer sammen med en professionel kunstner. Børnene er superspecialister i at være børn og med afsæt i deres tanker, historier og fantastiske fantasiverden, går den professionelle kunst i dialog med børnenes naturlige evne for at lege og improvisere. Alle de forskelle kunstarter, og det som børnene har været med til at producere, præsenteres på festivalen.

http://nyheder.randers.dk/alle-nyheder/2016/5/skoleelever-og-professionelle-kunstnere-gaar-sammen-om-kulturfestival/

Skole – virksomhedssamarbejde

Randers Kommune har i samarbejde mellem ungdomsuddannelserne, de kommunale udskolingsskoler, UU og ErhvervRanders udarbejdet en masterplan for faget ”Uddannelse og job”. Formålet er at styrke alle udskolingselevers valg- og karrierelæringskompetencer. Eleverne skal have indblik i en bred vifte af fagområder og se muligheder for jobs og uddannelser, der understøtter både deres interesser og samfundets behov. Masterplanen skal medvirke til at nå de politiske målsætninger om at hæve det generelle uddannelses-niveau, sikre opnåelse af 95%-målsætningen, samt målsætningen om, at 25% vælger en erhvervsuddannelse i 2020. 

Indenfor rammerne af Uddannelse og job, understøttende undervisning og/eller åben skole gennemføres en række pilotprojekter i udskolingen i skoleåret 2016/17. Endvidere skal der arbejdes med forældre og læreres kendskab til hele viften af ungdomsuddannelser/ fagområder. Erfaringerne fra pilotprojekterne skal danne grundlag for en endelig masterplan, der skal gælde for alle udskolingsskoler fra skoleåret 2017/18.

Randers Fælleselevråd

Randers Kommune og Danske Skoleelever (DSE) samarbejder om et fælleselevråd.

Formålet med Randers Fælleselevråd er at:

 • Varetage elevernes interesser
 • Fremme elevernes medindflydelse
 • Styrke elevrådenes samarbejde mellem kommunens folkeskoler
 • Samarbejde med andre grupper om projekter af fælles interesse
 • Fungere som rådgivere og vejledere for de lokale elevråd

Fælleselevrådets opgave er at koordinere og opsamle elevrådsarbejdet fra de enkelte skoler og skal fungere som igangsætter for initiativer og finde sammen om gode og brugbare løsninger til gavn og glæde for alle elever i folkeskolerne i byen.

Der er afholdt en temadag i april 2016 for elevrødder (5. – 9. kl.), hvor der blev udarbejdet forslag til vedtægter for Fælleselevrådet – DSE (frivillig elev) stod for faciliteringen med hjælp fra Børn- og skolesekretariatet.

Der skal nu være valg til elevråd på skolerne. Når elevrådene holder deres konstituerende møde vælges formand og næstformand, og der udpeges to repræsentanter (rep. + suppl.) til Fælleselevrådet.

Fælleselevrådet holder konstituerende møde i efteråret 2016, hvor også vedtægterne godkendes.Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk